พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 4

เล่ม 22 ส่วน 4

 • 10. มหาสาลปุตตสูตรื ว่าด้วยต้นสาละใหญ่กับกุลบุตร
 • 5. มุณฑราชวรรค หมวดว่าด้วยพระเจ้ามุณฑราช
 • 1. อาทิยสูตร ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์
 • 2. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยสัตบุรุษ
 • 3. อิฏฐสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนา
 • 4. มนาปทายีสูตร ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ
 • 5. ปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล
 • 6. สัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทา
 • 7. ธนสูตร ว่าด้วยทรัพย์
 • 8. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ใคร ๆ ไม่พึงได้
 • 9. โกสลสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน