พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 6

เล่ม 13 ส่วน 6

 • 1. ถ้อยคำอันไม่เป็นที่รัก  
 • 2. เกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า 
 • 3. พุทธปฏิภาณ 
 • 4. อภัยราชกุมารแสดงเป็นอุบาสก 
 • 9. พหุเวทนิยสูตร ว่าด้วยเวทนาหลายประเภท  
 • 1. ประเภทแห่งเวทนา  
 • 2. กามสุข 
 • 3. สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่า 
 • 10. อปัณณกสูตร  ว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด   
 • 1. พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวบ้านสาลา 
 • 2. ตรัสอปัณณกธรรม  
 • 3. นัตถิกทิฏฐิกับอัตถิกทิฏฐิ   
 • 4. โทษแห่งการปฏิบัติผิด 
 • 5. คุณแห่งการปฏิบัติชอบ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน