พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 10

เล่ม 18 ส่วน 10

  • 8. นกุลปิตุสูตร ว่าด้วยนกุลปิตุคหบดี
  • 9. โลหิจจสูตร ว่าด้วยโลหิจจพราหมณ์
  • 10. เวรหัญจานิสูตร ว่าด้วยเวรหัญจานีพราหมณี
  • 4. เทวทหวรรค หมวดว่าด้วยเทวทหนิคม
  • 1. เทวทหสูตร ว่าด้วยเทวทหานิคม
  • 2. ขณสูตร ว่าด้วยขณะ
  • 3. ปฐมรูปารามสูตร ว่าด้วยผู้ยินดีในรูป สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยรูปารามสูตร ว่าด้วยผู้ยินดีในรูป สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน