พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 26

เล่ม 31 ส่วน 26

  • มูลมูลกาทิทสกะ (ต่อ) ว่าด้วยหมวด 10 แห่งธรรมที่เป็นมูลมีสภาวะเป็นมูล เป็นต้น 
  • 4. เมตตากถา ว่าด้วยเมตตา 
  • 1. อินทริยวาร วาระว่าด้วยอินทรีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน