พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 5

เล่ม 29 ส่วน 5

  • 3. ทุฏฐัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายทุฏฐัฏฐกสูตร ว่าด้วยเดียรถีย์ประทุษร้ายมุนี 
  • ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิต 3 ประการ
  • ว่าด้วยทิฏฐิ
  • ว่าด้วยศีลและวัตร 
  • ว่าด้วยผู้ได้ชื่อว่าภิกษุ 
  • ว่าด้วยผู้มีอริยธรรม
  • ว่าด้วยการเชิดชู 2 อย่าง
  • ว่าด้วยสันติ 3 อย่าง
  • ว่าด้วยความถือมั่น
  • ว่าด้วยการสลัดทิ้ง 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน