พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 21

เล่ม 32 ส่วน 21

 • 34. คันโธทกวรรค หมวดว่าด้วยพระคันโธทกะ เป็นต้น 
 • 1. คันธธูปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันธธูปิยเถระ 
 • 2. อุทกปูชกเถรปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกปูชกเถระ 
 • 3. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุนนาคปุปผิยเถระ 
 • 4. เอกทุสสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกทุสสทายกเถระ 
 • 5. ผุสิตกัมมิยเถราปาน ประวัติในอดีตชาติของพระผุสิตกัมมิยเถระ 
 • 6. ปภังกรเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปภังกรเถระ 
 • 7. ติณกุฏิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณกุฏิทายกเถระ 
 • 8. อุตตเรยยทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุตตเรยยทายกเถระ 
 • 9. ธัมมัสสวนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธัมมัสสวนิยเถระ 
 • 10. อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุกขิตตปทุมิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน