พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 16

เล่ม 32 ส่วน 16

 • 22. หัตถิวรรค หมวดว่าด้วยพระหัตถิ เป็นต้น 
 • 1. หัตถิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระหัตถิทายกเถระ 
 • 2. ปานธิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปานธิทายกเถระ 
 • 3. สัจจสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัจจสัญญกเถระ 
 • 4. เอกสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ 
 • 5. รังสิสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระรังสิสัญญกเถระ 
 • 6. สันธิตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสันธิตเถระ 
 • 7. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตาลวัณฏทายกเถระ 
 • 8. อักกันตสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอักกันตสัญญกเถระ 
 • 9. สัปปิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัปปิทายกเถระ 
 • 10. ปาปนิวาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปาปนิวาริยเถระ 
 • 23. อาลัมพนทายกวรรค หมวดว่าด้วยพระอาลัมพนทายกะ เป็นต้น 
 • 1. อาลัมพนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอาลัมพนทายกเถระ 
 • 2. อชินทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอชินทายกเถระ 
 • 3. ทเวรตนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทเวรตนิยเถระ 
 • 4. อารักขทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอารักขทายกเถระ 
 • 5. อัพยาธิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัพยาธิกเถระ 
 • 6. วกุลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวกุลปุปผิยเถระ 
 • 7. โสวัณณวฏังสกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโสวัณณวฏังสกิยเถระ 
 • 8. มิญชวฏังสกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมิญชวฏังสกิยเถระ 
 • 9. สุกตาเวฬิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุกตาเวฬิยเถระ 
 • 10. เอกวันทนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวันทนิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน