พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 3

เล่ม 30 ส่วน 3

  • ว่าด้วยปัญญา 
  • ว่าด้วยสิกขา 3
  • ว่าด้วยกาม 2
  • ลักษณะผู้มสติ 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน