พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 25

เล่ม 18 ส่วน 25

  • 7. เขตตูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนา (ต่อ)
  • 8. สังขธมสูตร ว่าด้วยคนเป่าสังข์
  • 9. กุลสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ตระกูลคับแค้น
  • 10. มณิจูฬกสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูฬกะ
  • 11. คันธภกสูตร ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อคันธภกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน