พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 14

เล่ม 29 ส่วน 14

 • ว่าด้วยทิฏฐิ 62 (ต่อ) 
 • 10. ปุราเภทสุตตนิทเทส อธิบายปุราเภทสูตร ว่าด้วยก่อนการดับขันธปรินิพพาน  
 • ว่าด้วยคำถามของพระพุทธเนรมิต 
 • อธิบายคำว่า ภควา
 • ว่าด้วยความมุ่งหวัง 2 อย่าง
 • ว่าด้วยเหตุเกิดความโกรธ 10 อย่าง
 • ว่าด้วยผู้ไม่สะดุ้ง
 • ว่าด้วยผู้ไม่โอ้อวด
 • ว่าด้วยผู้ไม่คะนอง
 • ว่าด้วยปัญญาเรียกว่า มันตา
 • ว่าด้วยการสำรวมวาจา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน