พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 26

เล่ม 14 ส่วน 26

  • 8. อุทเทสวิภังคสูตร ว่าด้วยการแสดงอุทเทสและวิภังค์ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 9. อรณวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีข้าศึก                                                                                                                                                                                                                                                             
  • อริยมรรมีองค์ 8                                                                                                                                                                                                                                                            
  • กามคุณ 5 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 10. ธาตุวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกธาตุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน