พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 15

เล่ม 41 ส่วน 15

  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
  • 3. ปัจจยวาร   
  • 1. ปัจจยานุโลม  
  • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน