พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 34

เล่ม 35 ส่วน 34

  • 2. รูปธาตุ 
  • 3. อสัญญสัตว์ 
  • 4. อรูปธาตุ
  • 5. ภูมันตรทัสสนวาร 
  • 6. อุปปาทกกัมมอายุปปมาณวาร  
  • 1. อุปปาทกรรม 
  • 2. อายุปปมาณะ
  • 7. อภิญเญยยาทิวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน