พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 8

เล่ม 41 ส่วน 8

  • 1. วิภังควาร (ต่อ)
  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจนียุทธาร 
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
  • 2. สังขยาวาร 
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน