พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 27

เล่ม 13 ส่วน 27

  • 2.11 ทรงพบอุปกาชีวก
  • 2.13 ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ 
  • 2.14 ทรงแก้ปัญหาของโพธิราชกุมาร
  • 2.15 โพธิราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
  • 6. อังคุลิมาลสูตร  ว่าด้วยโจรชื่อองคุลิมาล   
  • 1. พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดโจรชื่อองคุลิมาล  
  • 2. องคุลิมาลละพยศ  
  • 3. พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน