พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 19

เล่ม 37 ส่วน 19

 • 5. ปัญจมวรรค 
 • 1. วิมุตติกถา (43) ว่าด้วยความหลุดพ้น 
 • 2. อเสกขญาณกถา (44) ว่าด้วยญาณของพระอเสขะ 
 • 3. วิปรีตกถา (45) ว่าด้วยญาณวิปริต 
 • 4. นิยามกถา (46) ว่าด้วยนิยาม 
 • 5. ปฏิสัมภิทากถา (47) ว่าด้วยปฏิสัมภิทา 
 • 6. สมมติญาณกถา (48) ว่าด้วยสมมติญาณ 
 • 7. จิตตารัมมณกถา (49) ว่าด้วยญาณมีจิตเป็นอารมณ์ 
 • 8. อนาคตญาณกถา (50) ว่าด้วยอนาคตญาณ 
 • 9. ปัจจุปปันนญาณกถา (51) ว่าด้วยปัจจุปปันนญาณ 
 • 10. ผลญาณกถา (52) ว่าด้วยผลญาณ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน