พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 3

เล่ม 20 ส่วน 3

  • 16. เอกธัมมบาลี บาลีว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก
  • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
  • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
  • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3
  • 4. จตุตถวรรค หมวดที่ 4
  • 17. ปสาทกรธัมมวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใส
  • 18. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว อีกหมวดหนึ่ง
  • 19. กายคตาสติวรรค หมวดว่า้ดวยผลแห่งการเจริญกายคตาสติ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน