พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 12

เล่ม 11 ส่วน 12

 • 24-25. ลักษณะพระโลมชาติเดี่ยว                                                                                                                                                                                                                                                              
 • 26-27. ลักษณะพระทนต์ 40 ซี่และไม่ห่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 28-29. ลักษณะพระชิวหาใหญ่ยาว                                                                                                                                                                                                                                                           
 • 30. ลักษณะพระหนุดุจคางราชสีห์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 31-32. ลักษณะพระทนต์เรียบเสมอกัน                                                                                                                                                                                                                                                        
 • 8. สิงคาลกสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
 • ทิศ 6                                                                                                                                                                                                                                                             
 • กรรมกิเลส 4                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เหตุ 4 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • อบายมุข 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • โทษแห่งสุราเมรัย 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • โทษแห่งการเที่ยวกลางคืน 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • โทษแห่่งการเที่ยวดูมหรสพ 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • โทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • โทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • โทษแห่งความเกียจคร้าน 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • มิตรเทียม                                                                                                                                                                                                                                                             
 • มิตรมีใจดี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน