พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 8

เล่ม 9 ส่วน 8

 • ฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์     
 • ทรงแสดงลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการ     
 • อัมพัฏฐมาณพกลับไปรายงานพราหมณ์โปกขรสาติ     
 • พราหมณ์โปกขรสาติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค     
 • พราหมณ์โปกขรสาติประกาศตนเป็นอุบาสก     
 • 4. โสณทัณฑสูตร      
 • เรื่องพราหมณ์และคหบดีชาวกรุงจัมปา     
 • ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์โสณทัณฑะ     
 • พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ     
 • ความคิดคำนึงของพราหมณ์โสณทัณฑะ     
 • ข้อบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน