พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 23

เล่ม 18 ส่วน 23

  • 3. ทุติยอิสิทัตตสูตร ว่าด้วยพระอิสิทัตตะ สูตรที่ 2
  • 4. มหกปาฏิหาริยสูตร ว่าด้วยพระมหกะแสดงปาฏิหาริย์กามภู สูตรที่ 1
  • 6. ทุนิยกามภูสูตร ว่าด้วยพระกามภู สูตรที่ 2
  • 7. โคทัตตสูตร ว่าด้วยพระโคทัตตะ
  • 8. นิคัณฐนาฏปุตตสูตร ว่าด้วยนิครนถ์ นาฏบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน