พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 25

เล่ม 37 ส่วน 25

 • 9. นวมวรรค 
 • 1. อานิสังสทัสสาวีกถา (84) ว่าด้วยผู้เห็นอานิสงส์ (ในนิพพาน) 
 • 2. อมตารัมมณกถา (85) ว่าด้วยสภาวธรรมมีอมตะ (นิพพาน) เป็นอารมณ์ 
 • 3. รูปังสารัมมณันติกถา (86) ว่าด้วยรูปที่รับรู้อารมณ์ได้ 
 • 4. อนุสยาอนารัมมณกถา (87) ว่าด้วยอนุสัยรับรู้อารมณ์ไม่ได้  
 • 5. ญาณังอนารัมมณันติกถา (88) ว่าด้วยญาณที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ 
 • 6. (ก) อตีตารัมมณกถา (89) ว่าด้วยจิตมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ 
 • 6. (ข) อนาคตารัมมณกถา ว่าด้วยจิตมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ 
 • 7. วิตักกานุปติตกถา (90) ว่าด้วยจิตเนื่องด้วยวิตก 
 • 8. วิตักกวิปผารสัททกถา (91) ว่าด้วยความแผ่ไปแห่งวิตกเป็นเสียง 
 • 9. นยถาจิตตัสสวาจาติกถา (92) ว่าด้วยวาจาไม่เป็นไปตามที่คิด 
 • 10. นยถาจิตตัสสกายกัมมันติกถา (93) ว่าด้วยกายกรรมไม่เป็นไปตามที่คิด 
 • 11. อตีตานาคตปัจจุปปันนกถา (94) ว่าด้วยอดีต อนาคต และปัจจุบัน 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน