พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 15

เล่ม 33 ส่วน 15

 • เถรีอปทาน 
 • 1. สุเมธาวรรค หมวดว่าด้วยพระเถรีชื่อสุเมธา เป็นต้น 
 • 1. สุเทธาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุเมธาเถรี 
 • 2. เมขลทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเมขลทายิกาเถรี 
 • 3. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัณฑปทายิกาเถรี 
 • 4. สังกมนทาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสังกมนทาเถรี 
 • 5. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬมาลิกาเถรี 
 • 6. เอกปิณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปิณฑปาตทายิกาเถรี 
 • 7. กฎัจฉุภิกขทายาเถริยาปทาน  ประวัติในอดีตชาติของพระกฎัจฉุภิกขทายิกาเถรี 
 • 8. สัตตอุปปลมาลิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตอุปปลมาลิกาเถรี 
 • 9. ปัญจทีปิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัญจทีปิกาเถรี 
 • 10. อุทกทายิกาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายิกาเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน