พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 1

เล่ม 18 ส่วน 1

 • 1. สฬายตนสังยุต
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. อนิจจวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง
 • 1. อัชฌัตตานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในไม่เที่ยง
 • 2. อัชฌัตตทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นทุกข์
 • 3. อัชฌัตตานัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในเป็นอนัตตา
 • 4. พาหิรานิจจสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกไม่เที่ยง
 • 5. พาหิรทุกขสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นทุกข์
 • 6. พาหิรานัตตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกเป็นอนัตตา
 • 7. อัชฌัตตานิจจาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่่ยง
 • 8. อัชฌัตตทุกขาตีตานาคตสูตร ว่า้ดวยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์
 • 9. อัชฌัตตานัตตาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตา
 • 10. พาหิรานิจจาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่เที่ยง
 • 11. พาหิรทุกขาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกข์
 • 12. พาหิรานัตตาตีตานาคตสูตร ว่าด้วยอายตนะภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตา
 • 2. ยมกวรรค หมวดว่าด้วยคู่
 • 1. ปฐมปุพเพสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้ สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยปุพเพสัมโพธสูตร ว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้ สูตรที่ 2
 • 3. ปฐมอัสสาทปริเยสนสูตร ว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยอัสสาทปริเยสนสูตร ว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะ สูตรที่ 2
 • 5. ปฐมโนเจออัสสาทสูตร ว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยโนเจอัสสาทสูตร ว่าด้วยการปฏิเสธคุณของอายตนะ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน