พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 18

เล่ม 44 ส่วน 18

 • 93. กามาวจรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย  
 • 94. รูปาวจรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย  
 • 95. อรูปาวจรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 96. ปริยาปันนทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 97. นิยยานิกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 98. นิยตทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 99. สอุตตรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 3. วิปากติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 4. อุปาทินนติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 6. วิตักกติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 7. ปีติติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 8. ทัสสเนนปหาตัพพติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 9. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 10. อาจยคามิติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย    
 • 11. เสกขติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน