พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 20

เล่ม 17 ส่วน 20

 • 7. รูปสัญเจตนาสูตร ว่าด้วยรูปสัญเจตนา 
 • 8. รูปตัณหาสูตร ว่าด้วยรูปตัณหา 
 • 9. ปฐวีธาตุสูตร ว่าด้วยปฐวีธาตุ 
 • 10. ขันธสูตร ว่าด้วยขันธ์ 
 • 5. อุปปาทสังยุต      
 • 1. จักขุสูตร ว่าด้วยจักขุ 
 • 2. รูปสูตร ว่าด้วยรูป 
 • 3. วิญญาณสูตร ว่าด้วยวิญญาณ 
 • 4. สัมผัสสสูตร ว่าด้วยสัมผัส 
 • 5. สัมผัสสชาสูตร ว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา 
 • 6. สัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา 
 • 7. สัญเจตนาสูตร ว่าด้วยสัญเจตนา 
 • 8. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา 
 • 9. ธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ 
 • 10. ขันธสูตร ว่าด้วยขันธ์ 
 • 6. กิเลสสังยุต      
 • 1. จักขุสูตร ว่าด้วยจักขุ 
 • 2. รูปสูตร ว่าด้วยรูป 
 • 3. วิญญาณสูตร ว่าด้วยวิญญาณ 
 • 4. สัมผัสสสูตร ว่าด้วยสัมผัส 
 • 5. สัมผัสสชาสูตร ว่าด้วยสัมผัสสชาเวทนา 
 • 6. สัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา 
 • 7. สัญเจตนาสูตร ว่าด้วยสัญเจตนา 
 • 8. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา 
 • 9. ธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ 
 • 10. ขันธสูตร ว่าด้วยขันธ์ 
 • 7. สารีปุตตสังยุต      
 • 1. วิเวกชสูตร ว่าด้วยปฐมฌานมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก 
 • 2. อวิตักกสูตร ว่าด้วยทุติยฌานไม่มีวิตก 
 • 3. ปีติสุข ว่าด้วยตติยฌานที่มีปีติ 
 • 4. อุเปกขาสูตร ว่าด้วยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 
 • 5. อากาสานัญจายตนสูตร ว่าด้วยอากาสานัญจายตนฌาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน