พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 29

เล่ม 14 ส่วน 29

  • 5. สฬายตนวรรค หมวดว่าด้วยอายตนะ 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                              
  • 1. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 2. ฉันโนวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทแก่พระฉันนะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 3. ปุณโณวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน