พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 31

เล่ม 45 ส่วน 31

 • 69. อุปาทานทุกะ   
 • 75. กิเลสทุกะ   
 • 83-99. ปิฏฐิทุกะ   
 • 100. สรณทุกะ   
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย  
 • ธัมมปัจจนียานุโลม ติกติกปัฏฐาน  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. เวทนาติกะ   
 • 2. วิปากติกะ   
 • 3. อุปาทินนติกะ   
 • 4. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 5. วิตักกติกะ   
 • 6. ปีติติกะ   
 • 7. ทัสสนติกะ  
 • 8. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 9. อาจยคามิติกะ   
 • 10. เสกขติกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน