พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 5

เล่ม 14 ส่วน 5

  • 5. สุนักขัตตสูตร ว่าด้วยเจ้าสุนักขัตตะ ลิจฉวีบุตร (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 6. อาเนญชสัปปายสูตร ว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่อาเนญชสมาบัติ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 7. คณกโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อคณกโมคคัลลานะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • การศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน