พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 20

เล่ม 38 ส่วน 20

  • 6. อตีตานาคตวาร   
  • 2. ปวัตติวาร 
  • 2. นิโรธวาร  
  • 1. ปัจจุปปันนวาร   
  • 2. อตีตวาร   
  • 3. อนาคตวาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน