พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 17

เล่ม 26 ส่วน 17

 • 6. ฉักกนิบาต 
 • 1. อุรุเวลกัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระอุรุเวลกัสสปเถระ 
 • 2. เตกิจฉกานิเถรคาถา ภาษิตของพระเตกิจฉกานิเถระ 
 • 3. มหานาคเถรคาถา ภาษิตของพระมหานาคเถระ 
 • 4. กุลลเถรคาถา ภาษิตของพระกุลลเถระ 
 • 5. มาลุงกยปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระมาลุงกยบุตรเถระ 
 • 6. สัปปทาสเถรคาถา ภาษิตของพระสัปปทาสเถระ 
 • 7. กาติยานเถรคาถา ภาษิตของพระกาติยานเถระ 
 • 8. มิคชาลเถรคาถา ภาษิตของพระมิคชาลเถระ 
 • 9. เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ 
 • 10. สุมนเถรคาถา ภาษิตของพระสุมนเถระ 
 • 11. นหาตกมุนีเถรคาถา ภาษิตของพระนหาตกมุนีเถระ 
 • 12. พรหมทัตตเถรคาถา ภาษิตของพระพรหมทัตตเถระ 
 • 13. สิริมัณฑเถรคาถา ภาษิตของท่านสิริมัณฑเถระ 
 • 14. สัพพกามีเถรคาถา ภาษิตของพระสัพพกามีเถระ 
 • 7. สัตตกนิบาต 
 • 1. สุนทรสมุททเถรคาถา ภาษิตของพระสุนทรสมุทรเถระ 
 • 2. ลกุณฏกภัททิยเถรคาถา ภาษิตของพระลกุณฑกภัททิยเถระ 
 • 3. ภัททเถรคาถา ภาษิตของพระภัททเถระ 
 • 4. โสปากเถรคาถา ภาษิตของพระโสปากเถระ 
 • 5. สรภังคเถรคาถา ภาษิตของพระสรภังคเถระ 
 • 8. อัฏฐกนิบาต 
 • 1. มหากัจจายนเถรคาถา ภาษิตของพระมหากัจจายนเถระ 
 • 2. สิริมิตตเถรคาถา ภาษิตของพระสิริมิตตเถระ 
 • 3. มหาปันถกเถรคาถา ภาษิตของพระมหาปันถกเถระ 
 • 9. นวกนิบาต 
 • 1. ภูตเถรคาถา ภาษิตของพระภูตเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน