พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 20

เล่ม 12 ส่วน 20

  • รอยของพระตถาคต  
  • เกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบกับรอยเท้าช้าง  
  • สิกขาและสาชีพของภิกษุ 
  • รอยพระบาทของพระตถาคต  
  • 8. มหาหัตถิปโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรใหญ่   
  • เปรียบเทียบอริยสัจกับรอยเท้าช้าง 
  • ปฐวีธาตุ 
  • อาโปธาตุ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน