พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 4

เล่ม 24 ส่วน 4

  • 7. ปฐมมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาใหญ่ สูตรที่ 1
  • 8. ทุตยมหาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาใหญ่ สูตรที่ 2
  • 9. ปฐมโกสลสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล สูตรที่ 1
  • บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์ 10 ประการ
  • อภิภายตนะ 8 ประการ 1
  • ปฏิปทา 4 ประการ
  • สัญญา 4 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน