พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 4

เล่ม 19 ส่วน 4

 • 10. ทุติยคังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาลที่ 2
 • 1. ปฐมปาจีนนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
 • 2-6. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
 • 7.ปฐมสมุททนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
 • 8-12. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
 • 13. ปฐมปาจีนนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
 • 14-18. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
 • 19. ปฐมสมุททนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
 • 20-24. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
 • 25. ปฐมปาจีนนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีน สูตรที่ 1
 • 26-30. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร  5 สูตร มีทุติยปาจีนนินนสูตร เป็นต้น
 • 31. ปฐมสมุททนินนสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำไหลไปสู่สมุทร สูตรที่ 1
 • 32-36. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีทุติยสมุททนินนสูตร เป็นต้น
 • 11. อัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท
 • 1.ตถาคตสูตร  ว่าด้วยพระตถาคตเป็นเลิศ
 • 2.ปทสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์
 • 3-7. กูฏาทิสุตตปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตร 5 สูตร มีกูฎสูตร เป็นต้น
 • 8-10. จันทิมาทิสุตตติกะ ว่าด้วยพระสูตร 3 สูตร มีจันทิมสูตร เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน