พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 1

เล่ม 22 ส่วน 1

 • ปัญจกนิบาต   
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. เสขพลวรรค หมวดว่าด้วยเสขพละ
 • 1. สังขิตตสูตร ว่าด้วยเสขพละโดยย่อ
 • 2. วิตถตสูตร ว่าด้วยเสขพละโดยพิสดาร
 • 3. ทุกขสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์
 • 4. ยถาภตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้
 • 5. สิกขาสูตร ว่าด้วยการลาสิกขาที่เป็นเหตุให้ได้รับฐานะที่น่าติเตียน
 • 6. สมาปัตติสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมเข้ามาได้
 • 7. กามสูตร ว่าด้วยกาม
 • 8. จวนสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เคลื่อนจากพระศาสนา
 • 9. ปฐมอคารวสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยอคารวสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เคารพ สูตรที่ 2
 • 2. พลวรรค หมวดว่าด้วยพละ
 • 1. อนนุสสุตสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน
 • 2. กูฏสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นยอดเหมือนยอดเรือน
 • 3. สังขิตตสูตร ว่าด้วยพละโดยย่อ
 • 4. วิตถตสูตร ว่าด้วยพละโดยพิสดาร
 • 5. ทัฏฐัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่พึงเห็น
 • 6. ปุนกูฏสูตร ว่าด้วยกำลังที่เป็นยอด
 • 7. ปฐมหิตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยหิตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 2
 • 9. ตติยหิตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 3
 • 10. จตุตถหิตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล สูตรที่ 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน