พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 8

เล่ม 40 ส่วน 8

  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
  • 1. วิภังควาร  
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน