พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 28

เล่ม 33 ส่วน 28

  • 17. ติสสพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระติสสพุทธเจ้า 
  • 18. ปุสสพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระปุสสพุทธเจ้า 
  • 19. วิปัสสีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า 
  • 20. สิขีพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระสิขีพุทธเจ้า 
  • 21. เวสสภูพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระเวสสภูพุทธเจ้า 
  • 22. กกุสันธพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระกกุสันธพุทธเจ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน