พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 11

เล่ม 43 ส่วน 11

  • 7. ปัญหาวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 2. ปัจจนียุทธาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ    
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน