พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 1

เล่ม 26 ส่วน 1

 • วิมานวัตถุ 
 • 1. อิตถีวิมาน 
 • 1. ปีฐวรรค หมวดว่าด้วยตั่ง 
 • 1. ปฐมปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ 1 
 • 2. ทุติยปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ 2 
 • 3. ตติยปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ 3 
 • 4. จตุตถปีฐวิมาน ว่าด้วยวิมานตั่งเรื่องที่ 4 
 • 5. กุญชรวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีช้างเป็นพาหนะ 
 • 6. ปฐมนาวาวิมานว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ 1 
 • 7. ทุติยนาวาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ 2 
 • 8. ตติยนาวาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ 3 
 • 9. ปทีปวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประทีป 
 • 10. ติลทักขิณวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายเมล็ดงา 
 • 11. ปฐมปติพพตาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเรื่องที่ 1 
 • 12. ทุติยปติพพตาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเรื่องที่ 2 
 • 13. ปฐมสุณิสาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ 1 
 • 14. ทุติยสุณิสาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ 2 
 • 15. อุตตราวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุตตรา 
 • 16. สิริมาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสิริมา 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน