พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 16

เล่ม 27 ส่วน 16

 • 14. ปกิณณกนิบาต 
 • 1. สาลิเกทารชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่ 9
 • 2. จันทกินนนรีชาดก ว่าด้วยนางจันทกินนรี 9
 • 3. มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วยพญานกออกช่วยเพื่อน 
 • 4. อุททาลกชาดก ว่าด้วยอุททาลกดาบส 
 • 5. ภิสชาดก ว่าด้วยท้าวสักกะลักเหง้าบัวเพื่อลองใจฤาษี 
 • 6. สุรุจิชาดก ว่าด้วยพระมเหสีของพระเจ้าสุรุจิ 
 • 7. ปัญจุโปสถิกชาดก ว่าด้วยการรักษาอุโบสถของสัตว์ 5 ชนิด 9
 • 8. มหาโมรชาดก ว่าด้วยพญานกยูง 
 • 9. ตัจฉสูกรชาด ว่าด้วยสุกรขื่อตัจฉะ 
 • 10. มหาวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าใหญ่ 
 • 11. สาธินราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสาธินะ 
 • 12. ทสพราหมณชาดก ว่าด้วยการจำแนกตระกูลพราหมณ์ 10 ตระกูล 9
 • 13. ภิกขาปรัมปรชาดก ว่าด้วยเขตที่ถวายทานแล้วมีผลมาก 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน