พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 22

เล่ม 34 ส่วน 22

 • ทุกอัตถุทธาระ 
 • 1.เหตุโคจฉกะ 
 • 1.เหตุทุกะ
 • 2.สเหตุกทุกะ
 • 3.เหตุสัมปยุตตทุกะ
 • 4.เหตุสเหตุกทุกะ
 • 5.เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
 • 6.นเหตุสเหตุกทุกะ
 • 2.จูฬันตรทุกะ 
 • 1.สัปปัจจยทุกะ
 • 2.สังขตทุกะ
 • 3.สนิทัสสนทุกะ
 • 4.สัปปฏิฆทุกะ
 • 5.รูปีทุกะ
 • 6.โลกิยทุกะ
 • 7.เกนจิวิญเญยยทุกะ
 • 3.อาสวโคจฉกะ 
 • 1.อาสวทุกะ
 • 2.สาสวทุกะ
 • 3.อาสวสัมปยุตตทุกะ
 • 4.อาสวสาสวทุกะ
 • 5.อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
 • 6.อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
 • 4.สัญโญชนโคจฉกะ 
 • 1.สัญโญชนทุกะ
 • 2.สัญโญชนิยทุกะ
 • 3.สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
 • 4.สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
 • 5.สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
 • 6.สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
 • 5.คันถโคจฉกะ 
 • 1.คันถทุกะ 
 • 2.คันถนิยทุกะ
 • 3.คันถสัมปยุตตทุกะ
 • 4.คันถคันถนิยะทุกะ
 • 5.คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
 • 6.คันถวิปปยุตตคันถนิยยทุกะ
 • 6.โอฆโคจฉกะ 
 • 1.โอฆทุกะ
 • 7.โยคโคจฉกะ 
 • 1.โยคทุกะ
 • 8.นีวรณโคจฉกะ 
 • 1.นีวรณทุกะ
 • 2.นีวรณิยทุกะ
 • 3.นีวรณสัมปยุตตทุกะ
 • 4.นีวรณนีวรณิยทุกะ
 • 5.นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
 • 6.นีวรณวิปปยุตตนีวรณนิยทุกะ
 • 9.ปรามาสโคจฉกะ 
 • 1.ปรามาสทุกะ
 • 2.ปรามัฏฐทุกะ
 • 3.ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
 • 4.ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
 • 5.ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
 • 10.มหันตรทุกะ 
 • 1.สารัมมณทุกะ
 • 2.จิตตทุกะ
 • 3.เจตสิกทุกะ
 • 4.จิตตสัมปยุตตทุกะ
 • 5.จิตตสังสัฏฐทุกะ
 • 6.จิตตสมุฎฐานทุกะ
 • 7.จิตตสหภูทุกะ
 • 8.จิตตานุปริวัตติทุกะ
 • 9.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานทุกะ
 • 10.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานสหภูทุกะ
 • 11.จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานานุปริวัตติทุกะ
 • 12.อัชฌัตติกทุกะ
 • 13.อุปาทาทุกะ
 • 14.อุปาทินนทุกะ
 • 11.อุปาทานโคจฉกะ 
 • 1.อุปาทานทุกะ
 • 2.อุปาทานิยทุกะ
 • 3.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
 • 4.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
 • 5.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
 • 6.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน