พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 3

เล่ม 18 ส่วน 3

 • 10. ทุติยสมุคฆาตสัปปายสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอน
 • ความกำหนดหมาย สูตรที่ 2
 • 4. ชาติธัมมวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดา
 • 1-10. ชาติธัมมาทิสุตตทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 10 สูตร มีชาติธัมมสูตรเป็นต้น
 • 5. สัพพอนิจจวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
 • 1-9. อนิจจาทิสุตตนวกะ ว่าด้วยพระสูตร 9 สูตร มีอนิจจสูตรเป็นต้น
 • 10. อุปัสสัฏฐสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทั้งปวงถูกเบียดเบียน
 • 2. ทุติยปัณณาสก์
 • 1. อวิชชาวรรค หมดวว่าด้วยอวิชชา
 • 1. อวิชชาปหานสูตร ว่าด้วยการละอวิชชา
 • 2. สัญโญชนปหานสูตร ว่าด้วยการละสังโยชน์
 • 3. สัญโญชนสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยการถอนสังโยชน์
 • 4. อาสวปหานสูตร ว่าด้วยการละอาสวะ
 • 5. อาสวสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยการถอนอาสวะ
 • 6. อนุสยปหานสูตร ว่าด้วยการละอนุสัย
 • 7. อนุสยสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยการถอนอนุสัย
 • 8. สัพพุปาทานปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวง
 • 9. ปฐมสัพพุปาทานปริยาทานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยสัพพุปาทานปริยาทานสูตร ว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวง สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน