พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 7

เล่ม 18 ส่วน 7

 • 3. ปริหานธัมมสูตร ว่าด้วยปริหานธรรม
 • 4. ปมาทวิหารีสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาท
 • 5. สังวรสูตร ว่าด้วยความสำรวม
 • 6. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ
 • 7. ปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยการหลีกเร้น
 • 8. ปฐมนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 2
 • 10. อุทกสูตร ว่าด้วยอุทกดาบส
 • 3. ตติยปัณณาสก์
 • 1. โยคักเขมิวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ
 • 1. โยคักเขมิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลมีความเกษมจากโยคะ
 • 2. อุปาทายสูตร ว่าด้วยสุขทุกข์อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น
 • 3. ทุกขสมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งทุกข์
 • 4. โลกสมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งโลก
 • 5. เสยโยหมัสมิสูตร ว่าด้วยความถือว่าเราเลิศกว่าเขา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน