พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 23

เล่ม 38 ส่วน 23

 • 3. ปริญญาวาร    
 • 1. ปัจจุปปันนวาร   
 • 2. อตีตวาร   
 • 3. อนาคตวาร   
 • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
 • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
 • 6. อตีตานาคตวาร  
 • สังขารยมก 
 • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส    
 • 1. ปทโสธนวาร  
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร  
 • 3. สุทธสัจจวาร  
 • 1. ปัณณัตติวารนิทเทส    
 • 1. ปทโสธนวาร  
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร  
 • 3. สุทธสัจจวาร  
 • 2. ปวัตติวาร 
 • 1. อุปปาทวาร 
 • 1. ปัจจุปปันนวาร   
 • 2. อตีตวาร   
 • 3. อนาคตวาร   
 • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน