พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 18

เล่ม 19 ส่วน 18

 • 8. ตติยวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์ สูตรที่ 3
 • 9. กัฏโฐปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกัน
 • 10. อุปปฏิปาฏิกสูตร ว่าด้วยอินทรีย์ที่เกิดสับลำดับกัน
 • 5. ชราวรรค หมวดว่าด้วยความแก่ 
 • 1. ชราธัมมสูตร ว่าด้วยผู้มีความแก่
 • 2. อุณณาภพราหมณสูตร ว่าด้วยอุณณาภพราหมณ์
 • 3. สาเกตสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองสาเกต
 • 4. ปุพพโกฏฐกสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปุพพโกฏฐกะ
 • 5. ปฐมปุพพารามสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยปุพพารามสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 2
 • 7. ตติยปุพพารามสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 3 
 • 8. จตุตถปุพพารามสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพพาราม สูตรที่ 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน