พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 4

เล่ม 37 ส่วน 4

  • 12. อุปาทาปัญญัตตานุโยคะ ว่าด้วยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ (ต่อ)

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน