พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 15

เล่ม 37 ส่วน 15

  • 3. ตติยวรรค 
  • 1. พลกถา (21) ว่าด้วยกำลัง 
  • 2. อริยันติกถา (22) ว่าด้วยความเป็นอริยะ 
  • 3. วิมุตติกถา (23) ว่าด้วยความหลุดพ้น 
  • 4. วิมุจจมานกถา (24) ว่าด้วยจิตกำลังหลุดพ้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน