พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 19

เล่ม 32 ส่วน 19

 • 29. ปัณณทายกวรค หมวดว่าด้วยพระปัณณทายกะ เป็นต้น 
 • 1. ปัณณทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัณณทายกเถระ  
 • 2. ผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ 
 • 3. ปัจจุคคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจุคคมนิยเถระ 
 • 4. เอกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปุปผิยเถระ 
 • 5. มฆวปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมฆวปุปผิยเถระ 
 • 6. อุปัฏฐายิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฏฐายิกเถระ 
 • 7. อปทานิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอปทานิยเถระ 
 • 8. สัตตาหปัพพชิตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตตาหปัพพชิตเถระ 
 • 9. พุทธุปัฏฐายิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธุปัฏฐายิกเถระ 
 • 10. ปุพพังคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุพพังคมนิยเถระ 
 • 30. จิตกปูชกวรรค หมวดว่าด้วยพระจิตกปูชกะ เป็นต้น 
 • 1. จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
 • 2. ปุปผธารกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผธารกเถระ 
 • 3. ฉัตตทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระฉัตตทายกเถระ 
 • 4. สัททสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญกเถระ 
 • 5. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโคสีสนิกเขปกเถระ 
 • 6. ปทปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทปูชกเถระ 
 • 7. เทสกิตตกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเทสกิตตกเถระ 
 • 8. สรณคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ 
 • 9. อัมพปิณฑิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิณฑิยเถระ 
 • 10. อนุสังสาวกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอนุสังสาวกเถระ 
 • 31. ปทุมเกสริยวรรค หมวดว่าด้วยพระปทุมเกสริยะ เป็นต้น 
 • 1. ปทุมเกสริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเกสริยเถระ 
 • 2. สัพพคันธิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัพพคันธิยเถระ 
 • 3. ปรมันนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปรมันนทายกเถระ 
 • 4. ธัมมสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธรรมสัญญกเถระ 
 • 5. ผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระผลทายกเถระ 
 • 6. สัมปสาทิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัมปสาทิกเถระ 
 • 7. อารามทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอารามทายกเถระ 
 • 8. อนุเลปทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอนุเลปทายกเถระ 
 • 9. พุทธสัญญิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญิกเถระ 
 • 10. ปัพภารทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัพภารทายกเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน