พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 32

เล่ม 29 ส่วน 32

 • ว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งวาจา 
 • ว่าด้วยอโคจรและโคจร
 • ว่าด้วยศีลและวัตร
 • ว่าด้วยการอบรมตน
 • ว่าด้วยการสมาทานสิกขา 3
 • ว่าด้วยการกำจัดมลทิน
 • อธิบายคำว่า ภควา
 • ว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์
 • ว่าด้วยสหธรรมิก
 • ว่าด้วยความหนาวมีด้วยเหตุ 2 อย่าง
 • ว่าด้วยการแผ่เมตตา
 • ว่าด้วยความโกรธและความดูหมิ่น
 • ว่าด้วยการมีปีติและการเชิดชูปัญญา
 • ว่าด้วยความวิตกเป็นเหตุรำพัน
 • ว่าด้วยการได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยชอบธรรม
 • ว่าด้วยความรู้จักประมาณ 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน