พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 2

เล่ม 16 ส่วน 2

  • 2. โมลิยผัคคุนสูตร ว่าด้วยพระโมลิยผัคคุนะ
  • 3. สมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์
  • 4. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
  • 5. กัจจานโคตตสูตร ว่าด้วยพระกัจจานโคตร
  • 6. ธัมมกถิกสูตร 2 ว่าด้วยพระธรรมกถึก
  • 7. อเจลกัสสปสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ
  • 8. ติมพรุกขสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อติมพรุกขะ
  • 9. พาลปัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต
  • 10. ปัจจยสูตร ว่าด้วยปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน