พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 14

เล่ม 19 ส่วน 14

 • 6. อุตติยสูตร ว่าด้วยพระอุตติยะ
 • 7. อริยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะ
 • 8. พรหมสูตร ว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม
 • 9. เสทกสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาที่เสทกนิคม
 • 10. ชนปทกัลยาณีสูตร ว่าด้วยนางงามในชนบท
 • 3. สีลัฏฐิติวรรค หมวดว่าด้วยความดำรงอยู่แห่งศิล
 • 1. สิลสูตร ว่าด้วยศิลที่เป็นกุศล
 • 2. จิรัฏฐิติสูตร ว่าด้วยความดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม
 • 3. ปริหานสูตร ว่าด้วยความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม
 • 4. สุทธสูตร ว่าด้วยสติปัฏฐานล้วน
 • 5. อัญญตรพราหมณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์คนหนึ่งทูลถามปัญหา
 • 6. ปเทสสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานบางข้อ
 • 7. สมัตตสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานครบบริบูรณ์ 
 • 8. โลกสูตร ว่าด้วยผู้รู้โลก
 • 9. สิริวัฑฒสูตร ว่าด้วยสิริวัฑฒคหบดี 
 • 10. มานทินนสูตร ว่าด้วยมานทินนคหบดี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน